Världens troligen största kalkfilterbädd installerad

I december 2020 driftsattes världens troligen största kalkfilterbädd i Svensksund öster om Norrköping. Filterbädden innehåller nära 1000 m3 kalkmaterial och kommer att minska fosfortransporten i Vadsbäcken och på så sätt bidra till att bibehålla de höga skyddsvärden i våtmarksområdet vid bäckens mynning i Bråviken och till en bättre vattenmiljö längre ut i Bråviken.

Nya kalkfilterbäddar runt Gussjön

Under 2020 installerade WEREC tre nya kalkfilterbäddar och tre fosfordammar runt Gussjön i Sala kommun. Gussjön är kraftigt övergödd och högt prioriterad för åtgärder som reducerar tillflödet av fosfor och kväve. Åtgärderna har genomförts genom ett starkt lokalt engagemang från de boende runt Gussjön.

Anläggning för dagvattenrening tagen i drift i Örebro

IMG_0468 komprI juli 2017 togs vår första anläggning med den nya, patentsökta tekniska lösningen för dagvattensystem i drift vid Rudbecksgatan i Örebro. Ett förfilter som avskiljer oljeföreningar följs av ett kalkfilter med LECA:s material Filtralite-P som avskiljer fosfor och tungmetaller. Filtren är inbyggda i rörmoduler så att filtermaterialen ska kunna bytas med sug- och blåsbil vart 10-12 år.

LECA-WEREC dagvattenlösning

I Samarbete med Weber Saint Gobain och LECA International har WEREC tagit fram en ny teknisk lösning för dagvatten, som ger både rening och fördröjning. Lösningen har presenterats med annonsering och på VA-mässan i september 2016. Intresset har varit stort och den första anläggningen togs i drift i juli 2017 i Örebro.