Historik och verksamhet

WEREC Water Ecosystem Recovery AB startades 2011, och har kontor i Gustavsberg. Vi arbetar med en av de viktigaste miljöfrågorna – övergödning och förorening av sjöar och hav.
Vi utformar och genomför åtgärder för att minska övergödningen.  De områden och källor som bidrar mest till övergödningen identifieras med mätningar och vetenskapligt baserade beräkningsmetoder. Beroende på vilka källorna är och hur de ser ut utformas åtgärder som är lokalt anpassade.

IMG_0568

Vi arbetar både med miljöåtgärder i jordbruket och med rening av dagvatten. Det handlar framförallt om kalkfilterinstallationer, fosfordammar och våtmarker.

WEREC ska garantera objektivitet och opartiskhet i bedömningen av vilka åtgärder som lämpar sig bäst för minskad miljöpåverkan på olika åtgärdsplatser. De lokala förut­sättningarna ska styra vilka åtgärder som rekommenderas och hur de utformas. Uppföljningen av åtgärdernas effekt ska utföras enligt allmänt erkända vetenskapliga metoder. Slutsatser och rekommen­dationer skall baseras på en ansvarsfull tolkning av erhållna resultat.