Kalkfilterbäddar

Ett kärnområde för WEREC är utformning och installation av kalkfilterbäddar för avskiljning av fosfor i diken, bäckar och åar. Vi har utvecklat tekniken och är marknadsledande. Kalkfilterbäddar är den enda praktiskt tillämpbara åtgärden som avskiljer en stor del av den lösta fosforfraktionen (huvudsakligen bestående av fosfatfosfor)i  vatten från åkermark. Avskiljningsförmåga och livslängd har utvärderats i forskningssamverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Behovsanalys
I en del områden kan existerande mätdata ha gett tillräckligt underlag för att visa om en kalkfilterbädd vore en kostnadseffektiv åtgärd för att reducera fosforutsläppen. I andra områden kan en behovsanalys vara lämplig. Vi erbjuder då en översiktlig kartering av tillrinningsområdets karaktär med avseende på andel jordbruksmark, brukningsmetoder, jordarter, djurhållning, förekomst av sjöar och dammar uppströms.

Projektering
WEREC utför hela projekteringsprocessen, innefattande:

  • samråd med myndigheter,
  • anmälningar och ansökningar,
  • inmätning, utformning och ritningar,
  • upprättande av underlag för entreprenadarbete,
  • upprättande av avtal.

Installation
Vi utför i de flesta fall installationen med egen personal och egen maskin. Vid behov upphandlas entreprenör och vi står då för upphandlingen liksom för entreprenadkontroll och besiktning. Vi upphandlar också all nödvändig materiel.

Drift och uppföljning
WEREC upprättar och utför uppföljande mätprogram för att kontrollera anläggningens funktion. Vi utför också nödvändig skötsel som rensning av inlopp och utlopp samt byte av kalkfiltermaterial. Driftskostnaderna är låga och utgörs av manuell kontroll och rensning en eller två gånger per år, och byte av kalkfiltermaterial vart 7-8 år.