Fosfordammar

WEREC har under 2012-2013 anlagt ett tiotal fosfordammar av olika storlek, från 0,25 hektar till 1,4 hektar.  Ofta i kombination med kalkfilterbäddar vilket ger en total fosforavskiljning på ca 65 %. I fosfordammarna sedimenterar en betydande del av den partikulärt bundna fosforn, medan kalkfilterbäddarna avskiljer mycket av den lösta fosforfraktionen.

Fosfordammar

Vi tar gärna ansvar för hela processen, från samråd och projektering till entreprenad och skötsel. Vi bidrar till ökad kunskap om utformning och avskiljningsförmåga genom ett forskningssamarbete med SLU.

Behovsanalys
Om den existerande informationen för tillrinningsområdet inte riktigt räcker till för att dra en säker slutsats om huruvida en fosfordamm är den lämpligaste åtgärden för att minska fosfortransporten erbjuder vi en översiktlig kartering av tillrinningsområdets karaktär. I en del fall är det önskvärt med provtagning vid högflöde, lågflöde och medelflöde. Provtagningen samordnas ofta med mätningar vid andra, alternativa åtgärdslokaler.

Projektering
Även för fosfordammar utför vi gärna hela projekteringsprocessen, innefattande

  • samråd med myndigheter
  • anmälningar och ansökningar
  • inmätning, utformning och ritningar
  • upprättande av underlag för entreprenadarbete
  • upprättande av avtal

Anläggning
Vi utför en del av arbetet med egen maskin men tar ofta också in entreprenörer för delar av arbetet. Vi står då gärna för upphandling av entreprenör, arbetsledning, kontroll och besiktning av entreprenadarbetet.

Skötsel och uppföljning
WEREC upprättar och utför uppföljande mätprogram för att kontrollera dammens funktion. Vi hjälper också till med ansökning om skötselstöd vilket enligt Jordbruksverkets förslag framöver ska utgå för fosfordammar liksom för våtmarker.  Vi utför också gärna skötselåtgärderna.