Åtgärdsplanering

Flera av WEREC:s experter har under en följd av år bedrivit forskning och utveckling vid IVL Svenska Miljöinstitutet, syftande till att förbättra beräkningarna av läckage och transport av fosfor och kväve i avrinningsområden, och till att identifiera lämpliga åtgärder för att minska utsläppen av fosfor och kväve till havet. Arbetet har mynnat ut i ett arbetssätt för åtgärdsplanering som bygger på:

  • underlag från tidigare modelleringsresultat från översiktlig nationell modellering som PLC-5 (om uppdraget så kräver kan också ny eller uppdaterad modellering genomföras)
  • snabb kartering av avrinningsområdet avseende information om markanvändning, jordarter, djurhållning, brukningsmetoder i lantbruket, terräng, enskilda avlopp och reningsverk
  • synoptiska mätkampanjer varvid vattenprover tas på utvalda mätpunkter i avrinningsområdet vid 4-6 olika tillfällen, under högflöde, medelflöde och lågflöden. Kampanjerna ger en mycket god bild av var i området läckage och utsläpp av fosfor och kväve är som högst, och därmed var åtgärder är som mest påkallade. Modellering ger inte sådan kunskap, eftersom modelleringsunderlagen inte är tillräckligt noggranna, och framförallt inte inkluderar tillförlitlig detaljinformation om vilka brukningsmetoder som används och använts i lantbruket.

Metodiken används vid åtgärdsplanering i både små och större avrinningsområden. Om åtgärdsplanering ska utföras för enstaka fastigheter eller små grupper av fastigheter, eller rentav för enskilda lokaler, behövs inte ett så pass omfattande underlag. Vi gör då en expertbedömning om vilken åtgärd som är lämpligast i samråd med markägaren/markägarna, och oftast även i samråd med kommunen och länsstyrelsen.