Historik och verksamhet

WEREC Water Ecosystem Recovery AB startades 2011, och har huvudkontor i Nacka och ett mindre kontor i Simrishamn. Vi arbetar med en av de viktigaste miljöfrågorna – övergödningen av sjöar och hav, i både Sverige och andra länder runt Östersjön.
Vi utformar och genomför åtgärder för att minska övergödningen.  De områden ochkällor som bidrar mest till övergödningen identifieras med mätningar och vetenskapligt baserade beräkningsmetoder. Beroende på vilka källorna är och hur de ser ut utformas åtgärder som är lokalt anpassade.

IMG_0568

Vi arbetar framförallt med de areella näringarna och för jordbruket handlar det ofta om kalkfilterinstallationer, fosfordammar, våtmarker, svämzoner i diken och ändrade brukningsmetoder. Även för dagvatten är kalkfilter och dammar aktuella åtgärder.

WEREC ska garantera objektivitet och opartiskhet i bedömningen av vilka åtgärder som lämpar sig bäst för minskad miljöpåverkan på olika ställen i jordbrukslandskapet. De lokala förut­sättningarna ska styra vilka åtgärder som rekommenderas och hur de utformas. Uppföljningen av åtgärdernas effekt ska utföras enligt allmänt erkända vetenskapliga metoder. Slutsatser och rekommen­dationer skall baseras på en ansvarsfull tolkning av erhållna resultat.