Våtmarker

I områden där kväveläckaget är ett större problem än fosforläckaget är våtmarker en bättre åtgärd än fosfordammar. Våtmarken utformas för att maximera avskiljningen av kväve och samtidigt ge största möjliga förbättring av den biologiska mångfalden. Liksom vid anläggning av fosfordammar tar vi gärna ansvar för hela processen, från behovsanalys om inget tidigare underlag finns, till samråd, projektering, entreprenad, skötsel och uppföljning.

Behovsanalys
Om den existerande informationen för tillrinningsområdet inte riktigt räcker till för att dra en säker slutsats om huruvida en våmark är den lämpligaste åtgärden erbjuder vi en översiktlig kartering av tillrinningsområdets karaktär. I en del fall är det önskvärt med provtagning vid högflöde, lågflöde och medelflöde. Provtagningen samordnas ofta med mätningar vid andra, alternativa åtgärdslokaler.

Projektering
Vi utför gärna hela projekteringsprocessen, innefattande:

  • samråd med myndigheter,
  • anmälningar och ansökningar,
  • inmätning, utformning och ritningar,
  • upprättande av underlag för entreprenadarbete,
  • upprättande av avtal.

Anläggning
Vi utför i de flesta fall en del av arbetet med egen maskin men tar ofta också in entreprenörer för delar av arbetet. Vi står då gärna för upphandling av entreprenör, arbetsledning, kontroll och besiktning av entreprenadarbetet.

Skötsel och uppföljning
WEREC upprättar och utför uppföljande mätprogram för att kontrollera anläggningens funktion. Vi hjälper också till med ansökning om skötselstöd, och kan också utföra skötselåtgärderna.