Start

WEREC Water Ecosystem Recovery AB utformar, installerar och följer upp åtgärder för att minska utsläppen av fosfor och kväve till vattendrag, sjöar och hav. Åtgärderna syftar till att minska övergödningen och dess symptom; algblomningar, igenväxning och döda bottnar.

Vi arbetar också alltmer med dagvattenrening och fördröjning, och har utvecklat en teknisk lösning som ger förbättrad avskiljning av oljeföreningar, tungmetaller och fosfor.

Vi utvärderar förhållandena i området och identifierar de åtgärder och de platser som är lämpligast. Åtgärder som ofta är aktuella är fosfordammar, kalkfilterbäddar, våtmarker svämzoner och i vissa delar av landet strukturkalkning. I nästa steg utformas åtgärden för att nå bästa möjliga kostnadseffektivitet.

Utformning och installation av kalkfilterbäddar är ett av WEREC:s fokusområden. Vi har efter flera års forskning utvecklat ledande kompetens rörande kalkfilterbäddar; deras reningskapacitet, uthållighet och funktion. WEREC erbjuder unik kompetens för utformning, projektering, installation, drift och uppföljning av kalkfilteranläggningar.