Kalkfilterbädd vid mynning av täckdikningssystem

I januari 2016 installerade WEREC en kalkfilterbädd i mynningen av ett nytt täckdikningssystem. Tanken var att anpassa tekniken så att den enkelt kan installeras som en del av täckdikningsprojekt, när gamla rörsystem ska bytas mot nya. Den första installationen utfördes vid Trollebergs gård utanför Lund. En liten fångstdamm som tjänar till att fånga upp vatten vid högflöden installerades vid stamrörets mynning. Från dammen leds vatten genom kalkfilterbädden och sedan vidare ut i vattendraget, i det här fallet Höje å. Fosforutsläppen minskas med ca 60 % genom sedimentation i fångstdammen och fastläggning i filterbädden. Kalkmaterialet kan återvändas som alternativ till normal kalkning av åkermark när det behöver bytas. Fångstdammen tar ca 700 kvadratmeter i anspråk. Filterbädden täcks och kan brukas som tidigare. Det behöver alltså inte gå åt särskilt mycket mark för att lösa fosforproblemet.

Specialanpassad kalkfilterbädd för hästgårdar installerad

I november 2015 installerades för första gången en kalkfilterbädd med en utformning och dimensionering särskilt anpassad för hästgårdar. Installationen utfördes vid Karlslunds hästgård i Örebro, som har 75 hästar nära Svartån. Fosforläckaget från hagarna har varit mycket högt, tidvis över 1,0 mg/l men kommer nu att minska avsevärt. Invid kalkfilterbädden byggdes även en fosfordamm. Tillsammans beräknas kalkfilterbädden och fosfordammen minska fosforläckaget från hagmarken med mer än 70 %.

Kalkfilterbäddar får stöd i Landsbygdsprogrammet

Det är nu möjligt att söka investeringsstöd för kalkfilterbäddar i Landsbygdsprogrammet, till stor del som resultat av WEREC:s forskning och teknikutveckling. Vi är självklart mycket glada för att flera års utvecklingsarbete resulterat i att lantbrukare och vattenorganisationer kan söka finansiering för att installera kalkfilterbäddar i jordbruksområden över hela landet.

Ni som vill söka och därmed bidra till att minska övergödningen i sjöar och hav, men tycker att pappersexercisen verkar besvärlig, hör gärna av er till oss. Vi hjälper gärna till med ansökningar.

Ny teknik för enskilda avlopp: sänkta kostnader – längre livslängd

Baserat på forskningen om kalkfilterbäddar har vi utvecklat ny teknik för enskilda avlopp. Den ger längre livslängd, bättre fosforrening och sänkta kostnader för fastighetsägaren. Systemet bygger på en kombination av markbädd och kalkfilterbädd. Den tekniska lösningen gör att problemen med tidig igensättning av markbädden är historia. Markbäddens livslängd fördubblas. Kalkfilterbädden som utgör det andra reningssteget i systemet kan anläggas till en mycket låg kostnad, bland annat som resultat av att vår forskning visat att ett av de billigaste kalkmaterialen ger hög och långvarig reningskapacitet för fosfor.

Vi fokuserar framförallt på gemensamhetsanläggningar för 5-100 hushåll, men kan också installera anläggningar för enskilda fastigheter. För gemensamhetsanläggningar ligger vår snittkostnad på 25 000 kr- 40 000 kr per fastighet i investeringskostnad och ca 800 kr per år i driftskostnad, billigare än alla andra teknikalternativ som möter reningskraven, och att jämföra med den genomsnittliga kommunala anslutningsavgiften som är 100 000 kr och den kommunala årsavgiften som oftast ligger runt 4000 kr.