Världens troligen största kalkfilterbädd installerad

I december 2020 driftsattes världens troligen största kalkfilterbädd i Svensksund öster om Norrköping. Filterbädden innehåller nära 1000 m3 kalkmaterial och kommer att minska fosfortransporten i Vadsbäcken och på så sätt bidra till att bibehålla de höga skyddsvärden i våtmarksområdet vid bäckens mynning i Bråviken och till en bättre vattenmiljö längre ut i Bråviken.

Nya kalkfilterbäddar runt Gussjön

Under 2020 installerade WEREC tre nya kalkfilterbäddar och tre fosfordammar runt Gussjön i Sala kommun. Gussjön är kraftigt övergödd och högt prioriterad för åtgärder som reducerar tillflödet av fosfor och kväve. Åtgärderna har genomförts genom ett starkt lokalt engagemang från de boende runt Gussjön.

Anläggning för dagvattenrening tagen i drift i Örebro

IMG_0468 komprI juli 2017 togs vår första anläggning med den nya, patentsökta tekniska lösningen för dagvattensystem i drift vid Rudbecksgatan i Örebro. Ett förfilter som avskiljer oljeföreningar följs av ett kalkfilter med LECA:s material Filtralite-P som avskiljer fosfor och tungmetaller. Filtren är inbyggda i rörmoduler så att filtermaterialen ska kunna bytas med sug- och blåsbil vart 10-12 år.

LECA-WEREC dagvattenlösning

I Samarbete med Weber Saint Gobain och LECA International har WEREC tagit fram en ny teknisk lösning för dagvatten, som ger både rening och fördröjning. Lösningen har presenterats med annonsering och på VA-mässan i september 2016. Intresset har varit stort och den första anläggningen togs i drift i juli 2017 i Örebro.

Kalkfilterbädd vid mynning av täckdikningssystem

I januari 2016 installerade WEREC en kalkfilterbädd i mynningen av ett nytt täckdikningssystem. Tanken var att anpassa tekniken så att den enkelt kan installeras som en del av täckdikningsprojekt, när gamla rörsystem ska bytas mot nya. Den första installationen utfördes vid Trollebergs gård utanför Lund. En liten fångstdamm som tjänar till att fånga upp vatten vid högflöden installerades vid stamrörets mynning. Från dammen leds vatten genom kalkfilterbädden och sedan vidare ut i vattendraget, i det här fallet Höje å. Fosforutsläppen minskas med ca 60 % genom sedimentation i fångstdammen och fastläggning i filterbädden. Kalkmaterialet kan återvändas som alternativ till normal kalkning av åkermark när det behöver bytas. Fångstdammen tar ca 700 kvadratmeter i anspråk. Filterbädden täcks och kan brukas som tidigare. Det behöver alltså inte gå åt särskilt mycket mark för att lösa fosforproblemet.

Specialanpassad kalkfilterbädd för hästgårdar installerad

I november 2015 installerades för första gången en kalkfilterbädd med en utformning och dimensionering särskilt anpassad för hästgårdar. Installationen utfördes vid Karlslunds hästgård i Örebro, som har 75 hästar nära Svartån. Fosforläckaget från hagarna har varit mycket högt, tidvis över 1,0 mg/l men kommer nu att minska avsevärt. Invid kalkfilterbädden byggdes även en fosfordamm. Tillsammans beräknas kalkfilterbädden och fosfordammen minska fosforläckaget från hagmarken med mer än 70 %.

Kalkfilterbäddar får stöd i Landsbygdsprogrammet

Det är nu möjligt att söka investeringsstöd för kalkfilterbäddar i Landsbygdsprogrammet, till stor del som resultat av WEREC:s forskning och teknikutveckling. Vi är självklart mycket glada för att flera års utvecklingsarbete resulterat i att lantbrukare och vattenorganisationer kan söka finansiering för att installera kalkfilterbäddar i jordbruksområden över hela landet.

Ni som vill söka och därmed bidra till att minska övergödningen i sjöar och hav, men tycker att pappersexercisen verkar besvärlig, hör gärna av er till oss. Vi hjälper gärna till med ansökningar.